Τελευταία νέα

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΕΤΟΣ 2020
ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Κρατική Τακτική Χρηματοδότηση 58.000,00 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00
Κρατική Επιμορφωτική Χρηματοδότηση 10.000,00 Δαπάνες Επιμόρφωσης 9.500,00
Εκλογική Χρηματοδότηση 0,00 Αμοιβές Τρίτων 1.500,00
Εισφορές Μελών 0,00 Ηλεκτρικό 2.500,00
Εισφορές Βουλευτών-Ευρωβυλευτών 0,00 Ύδρευση 0,00
Εισφορές Λοιπών Τρίτων 0,00 Τηλεπικοινωνίες 6.500,00
Ανώνυμη Χρηματοδότηση 0,00 Ενοίκια 4.800,00
Λοιπά Έσοδα 0,00 Μετακινήσεις στελεχών 21.200,00
Εκλογικά έσοδα 0,00 Έξοδα προβολής και διαφήμισης-έντυπα 16.000,00
Εκδηλώσεις ημερίδες συνέδρια 5.000,00
Διάφορα έξοδα 3.000,00
Τόκοι και έξοδα τραπεζών 200,00
Εκλογικές δαπάνες 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 68.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 70.200,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΕΤΟΣ 2019
ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Κρατική Τακτική Χρηματοδότηση 124.732,72 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 9.484,26
Κρατική Επιμορφωτική Χρηματοδότηση 15.686,27 Δαπάνες Επιμόρφωσης 15.686,27
Εκλογική Χρηματοδότηση 0,00 Αμοιβές Τρίτων 4.021,40
Εισφορές Μελών 0,00 Ηλεκτρικό 842,00
Εισφορές Βουλευτών-Ευρωβυλευτών 0,00 Ύδρευση 17,80
Εισφορές Λοιπών Τρίτων 0,00 Τηλεπικοινωνίες 1.600,41
Ανώνυμη Χρηματοδότηση 0,00 Ενοίκια 3.189,00
Λοιπά Έσοδα 2.200,00 Μετακινήσεις στελεχών 29.434,35
Εκλογικά έσοδα Έξοδα προβολής και διαφήμισης-έντυπα 18.102,81
Εκδηλώσεις ημερίδες συνέδρια 0,00
Διάφορα έξοδα 5.256,04
Τόκοι και έξοδα τραπεζών 258,77
Εκλογικές δαπάνες 34.958,22
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 142.618,99 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 122.851,33
για το κόμμα
Ο Οικονομικός Υπεύθυνος Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου
ΔΗΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου