Τελευταία νέα

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΚΟΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
2019 2018
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα 0,00 0,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός 0,00 0,00
Μεταφορικά Μέσα 0,00 2.000,00
Λοιπός εξοπλισμός 0,00 0,00
Σύνολο 0,00 2.000,00
Συμμετοχές 0,00 0,00
Σύνολο 0,00 0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων 0,00 2.000,00
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά στοχεία και προκαταβολές
Απαιτήσεις 10.186,00 9.654,00
Εγγυήσεις 0,00 0,00
Προκαταβολές 0,00 0,00
Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου 0,00 0,00
Προπληρωμένα έξοδα 0,00 0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 44.057,31 23.001,06
Σύνολο 54.243,31 32.655,06
Σύνολο κυκλοφορούντων 54.243,31 32.655,06
Σύνολο ενεργητικού 54.243,31 34.655,06
2019 2018
Καθαρή θέση
Κεφάλαιο εξ' απογραφής 54.042,72 34.275,06
Έλλειμμα εξ' απογραφής 0,00 0,00
Σύνολο 54.042,72 34.275,06
Πλεόνασμα/έλλειμμα προηγ. Χρήσης 0,00 0,00
Πλεόνασμα/έλλειμμα Χρήσης 0,00 0,00
Σύνολο 0,00 0,00
Σύνολο καθαρής θέσης 54.042,72 34.275,06
Προβλέψεις
Λοιπές προβλέψεις 0,00 0,00
Σύνολο 0,00 0,00
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά Δάνεια 0,00 0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00
Σύνολο 0,00 0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά Δάνεια 0,00 0,00
Προμηθευτές 0,00 0,00
Λοιποί φόροι και τέλη 0,00 0,00
Οργανισμοί  κοινωνικής ασφάλισης 200,59 0,00
Λοιπές υποχρεώσεις 0,00 380,00
Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 0,00 0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00
Σύνολο 200,59 380,00
Σύνολο υποχρεώσεων 200,59 380,00
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 54.243,31 34.655,06
για το κόμμα
Ο Οικονομικός Υπεύθυνος Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου
Δημαράς Ιωάννης Χαλβατζή Βασιλική
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΕΤΟΣ 2020
ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Κρατική Τακτική Χρηματοδότηση 58.000,00 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00
Κρατική Επιμορφωτική Χρηματοδότηση 10.000,00 Δαπάνες Επιμόρφωσης 9.500,00
Εκλογική Χρηματοδότηση 0,00 Αμοιβές Τρίτων 1.500,00
Εισφορές Μελών 0,00 Ηλεκτρικό 2.500,00
Εισφορές Βουλευτών-Ευρωβυλευτών 0,00 Ύδρευση 0,00
Εισφορές Λοιπών Τρίτων 0,00 Τηλεπικοινωνίες 6.500,00
Ανώνυμη Χρηματοδότηση 0,00 Ενοίκια 4.800,00
Λοιπά Έσοδα 0,00 Μετακινήσεις στελεχών 21.200,00
Εκλογικά έσοδα 0,00 Έξοδα προβολής και διαφήμισης-έντυπα 16.000,00
Εκδηλώσεις ημερίδες συνέδρια 5.000,00
Διάφορα έξοδα 3.000,00
Τόκοι και έξοδα τραπεζών 200,00
Εκλογικές δαπάνες 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 68.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 70.200,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΕΤΟΣ 2019
ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Κρατική Τακτική Χρηματοδότηση 124.732,72 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 9.484,26
Κρατική Επιμορφωτική Χρηματοδότηση 15.686,27 Δαπάνες Επιμόρφωσης 15.686,27
Εκλογική Χρηματοδότηση 0,00 Αμοιβές Τρίτων 4.021,40
Εισφορές Μελών 0,00 Ηλεκτρικό 842,00
Εισφορές Βουλευτών-Ευρωβυλευτών 0,00 Ύδρευση 17,80
Εισφορές Λοιπών Τρίτων 0,00 Τηλεπικοινωνίες 1.600,41
Ανώνυμη Χρηματοδότηση 0,00 Ενοίκια 3.189,00
Λοιπά Έσοδα 2.200,00 Μετακινήσεις στελεχών 29.434,35
Εκλογικά έσοδα Έξοδα προβολής και διαφήμισης-έντυπα 18.102,81
Εκδηλώσεις ημερίδες συνέδρια 0,00
Διάφορα έξοδα 5.256,04
Τόκοι και έξοδα τραπεζών 258,77
Εκλογικές δαπάνες 34.958,22
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 142.618,99 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 122.851,33
για το κόμμα
Ο Οικονομικός Υπεύθυνος Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου
ΔΗΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019 (1/1/2019-31/12/2019)
ΚΟΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
2019 2018
ΕΣΟΔΑ
Κρατική Τακτική Χρηματοδότηση 124.732,72 83.648,04
Κρατική Επιμορφωτική Χρηματοδότηση 15.686,27 0,00
Κρατική Εκλογική Χρηματοδότηση 0,00 0,00
Ονομαστική Χρηματοδότηση
α) Εισφορές μελών-Βουλευτών-Ευρωβουλευτών 0,00 0,00
β) Λοιποί τρίτοι 0,00 0,00
Ανώνυμη χρηματοδότηση 0,00 0,00
Λοιπά έσοδα 2.200,00 0,00
Εκλογικά Έσοδα 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 142.618,99 83.648,04
ΕΞΟΔΑ
Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού 9.484,26 5.131,12
Αμοιβές Τρίτων 4.021,40 12.180,94
Δαπάνες Επιμόρφωσης 15.686,27 13.943,35
Διάφορα Έξοδα 57.242,41 50.908,02
Τόκοι και Έξοδα Τραπεζών 258,77 111,28
Αποσβέσεις 1.200,00 1.200,00
Εκλογικές Δαπάνες 34.958,22 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 122.851,33 83.474,71
Πλεόνασμα/Έλλειμμα περιόδου 19.767,66 173,33
για το κόμμα
Ο Οικονομικός Υπεύθυνος Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου
ΔΗΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ