Τελευταία νέα

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019 (1/1/2019-31/12/2019)
ΚΟΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
2019 2018
ΕΣΟΔΑ
Κρατική Τακτική Χρηματοδότηση 124.732,72 83.648,04
Κρατική Επιμορφωτική Χρηματοδότηση 15.686,27 0,00
Κρατική Εκλογική Χρηματοδότηση 0,00 0,00
Ονομαστική Χρηματοδότηση
α) Εισφορές μελών-Βουλευτών-Ευρωβουλευτών 0,00 0,00
β) Λοιποί τρίτοι 0,00 0,00
Ανώνυμη χρηματοδότηση 0,00 0,00
Λοιπά έσοδα 2.200,00 0,00
Εκλογικά Έσοδα 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 142.618,99 83.648,04
ΕΞΟΔΑ
Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού 9.484,26 5.131,12
Αμοιβές Τρίτων 4.021,40 12.180,94
Δαπάνες Επιμόρφωσης 15.686,27 13.943,35
Διάφορα Έξοδα 57.242,41 50.908,02
Τόκοι και Έξοδα Τραπεζών 258,77 111,28
Αποσβέσεις 1.200,00 1.200,00
Εκλογικές Δαπάνες 34.958,22 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 122.851,33 83.474,71
Πλεόνασμα/Έλλειμμα περιόδου 19.767,66 173,33
για το κόμμα
Ο Οικονομικός Υπεύθυνος Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου
ΔΗΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου