Τελευταία νέα

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΚΟΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
2019 2018
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα 0,00 0,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός 0,00 0,00
Μεταφορικά Μέσα 0,00 2.000,00
Λοιπός εξοπλισμός 0,00 0,00
Σύνολο 0,00 2.000,00
Συμμετοχές 0,00 0,00
Σύνολο 0,00 0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων 0,00 2.000,00
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά στοχεία και προκαταβολές
Απαιτήσεις 10.186,00 9.654,00
Εγγυήσεις 0,00 0,00
Προκαταβολές 0,00 0,00
Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου 0,00 0,00
Προπληρωμένα έξοδα 0,00 0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 44.057,31 23.001,06
Σύνολο 54.243,31 32.655,06
Σύνολο κυκλοφορούντων 54.243,31 32.655,06
Σύνολο ενεργητικού 54.243,31 34.655,06
2019 2018
Καθαρή θέση
Κεφάλαιο εξ' απογραφής 54.042,72 34.275,06
Έλλειμμα εξ' απογραφής 0,00 0,00
Σύνολο 54.042,72 34.275,06
Πλεόνασμα/έλλειμμα προηγ. Χρήσης 0,00 0,00
Πλεόνασμα/έλλειμμα Χρήσης 0,00 0,00
Σύνολο 0,00 0,00
Σύνολο καθαρής θέσης 54.042,72 34.275,06
Προβλέψεις
Λοιπές προβλέψεις 0,00 0,00
Σύνολο 0,00 0,00
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά Δάνεια 0,00 0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00
Σύνολο 0,00 0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά Δάνεια 0,00 0,00
Προμηθευτές 0,00 0,00
Λοιποί φόροι και τέλη 0,00 0,00
Οργανισμοί  κοινωνικής ασφάλισης 200,59 0,00
Λοιπές υποχρεώσεις 0,00 380,00
Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 0,00 0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00
Σύνολο 200,59 380,00
Σύνολο υποχρεώσεων 200,59 380,00
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 54.243,31 34.655,06
για το κόμμα
Ο Οικονομικός Υπεύθυνος Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου
Δημαράς Ιωάννης Χαλβατζή Βασιλική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου