Τελευταία νέα

Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016-2017

ΚΟΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβριου 2017-(1 Ιανουαριου-31 Δεκεμβριου 2017) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
2017 2016
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακα στοιχεια
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα 0,00 0,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός 0,00 0,00
Μεταφορικά Μέσα 3200,00 4400,00
Λοιπός εξοπλισμός 0,00 0,00
  Σύνολο 3200,00 4400,00
  Συμμετοχές 0,00 0,00
  Σύνολο 0,00 0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων 3200,00 4400,00
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Απαιτήσεις 3172,00 1600,00
Εγγυήσεις 0,00 0,00
Προκαταβολές 0,00 0,00
Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου 0,00 0,00
Προπληρωμένα έξοδα 0,00 0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 30008,99 9537,20
Σύνολο 33180,99 11137,20
Σύνολο κυκλοφορούντων   33180,99 11137,20
Σύνολο ενεργητικού 36380,99 15537,20
2017 2016
Καθαρή θέση
Κεφάλαιο ε'ξ απογραφής εξ' απογραφής 34101,73 15160,80
Ελλειμμα εξ' απογραφής 0,00 0,00
Σύνολο 34101,73 15160,80
Πλεόνασμα/έλλειμμα προηγ.χρήσης 0,00 0,00
Πλεόνασμα/έλλειμμα προηγ. χρήσης 0,00 0,00
Σύνολο 0,00 0,00
Σύνολο καθαρής θέσης     34101,73 15160,80
Προβλέψεις
Λοιπές προβλέψεις 0,00 0,00
Σύνολο 0,00 0,00
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά Δάνεια 0,00 0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά Δάνεια 0,00 0,00
Προμηθευτές 0,00 0,00
Λοιποί φόροι και τέλη 0,00 0,00
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 0,00 183,20
Λοιπές υποχρεώσεις 2279,26 193,20
 Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 0,00 0,00
Εσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00
Σύνολο 2279,26 376,40
Σύνολο υποχρεώσεων     2279,26 376,40
Σύνολο καθαρής θέσης,προβλέψεων και υποχρεώσεων 36380,99 15537,20

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου