Τελευταία νέα

Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ 2017

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2017 (1/1/2017-31/12/2017)
ΚΟΜΜΑ……………………………………………..
2017 2016
ΕΣΟΔΑ
Κρατική Τακτική χρηματοδότηση 82.542,18 55.614,14
Κρατική Επιμορφωτική Χρηματοδότηση 0,00 0,00
Κρατική Εκλογική Χρηματοδότηση 0,00 0,00
Ονομαστική χρηματοδότηση:
α) Εισφορές μελών-Βουλευτών-Ευρωβουλευτών 0,00 0,00
β)Λοιποί τρίτοι 0,00 0,00
Ανώνυμη χρηματοδότηση 0,00 0,00
Λοιπά έσοδα 0,00 0,00
Εκλογικά έσοδα     0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 82.542,18 55.614,14
ΕΞΟΔΑ
Αμοιβές και Εξοδα Προσωπικού 4.881,43 3.993,56
Αμοιβές Τρίτων 9.453,18 12.931,63
Δαπάνες Επιμόρφωσης 11.970,37 9.382,48
Διάφορα Εξοδα 35.868,20 34.956,25
Τόκοι και Εξοδα Τραπεζών 228,20 182,39
Αποσβέσεις 1.200,00 1.200,00
Εκλογικές Δαπάνες     0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ       63.601,38 62.646,31
Πλένασμα/Ελλεμα περιόδου Έλλειμμα περιόδου   18.940,80 -7.032,17

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου