Τελευταία νέα

Τρίτη 29 Απριλίου 2014

Ερώτηση με Θέμα : « Ασθένειες που σχετίζονται με τον αμίαντο ».

ΕΡΩΤΗΣΗ

      ΠΡΟΣ :  ΥΠΟΥΡΓΟ  ΥΓΕΙΑΣ
                     ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
                     ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ


Θέμα : « Ασθένειες που σχετίζονται με τον αμίαντο,  ».

Κύριοι Υπουργοί,
σχετικά με το μέγα θέμα των κινδύνων που σχετίζονται με τον αμίαντο, η Ε.Ε ακολουθεί εδώ και κάποια χρόνια μια πολιτική που περιλαμβάνει προληπτική νομοθεσία, δραστηριότητες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς, καθώς και συντονισμένη πολιτική υλοποίησης. Σύμφωνα με την οδηγία 2003/18/ΕΚ, παρ’ ότι δεν έχει καθοριστεί ακόμη το όριο έκθεσης κάτω από το οποίο ο αμίαντος δεν προκαλεί κίνδυνο καρκίνου, πρέπει να μειωθεί η οριακή τιμή επαγγελματικής έκθεσης στον αμίαντο. Για το σκοπό αυτό, η προαναφερόμενη οδηγία προέβλεψε σημαντική μείωση της οριακής τιμής επαγγελματικής έκθεσης στον αμίαντο: αντικατέστησε τις δύο οριακές τιμές που ορίζει η οδηγία 83/477/ΕΟΚ με μέγιστη οριακή τιμή συγκέντρωσης αμιάντου στην ατμόσφαιρα 0,1 ινών ανά cm3 ως χρονικώς σταθμισμένο μέσο όρο για 8 ώρες, εναπόκειται δε στα κράτη μέλη να ορίσουν τις τιμές ασφαλείας επαγγελματικής έκθεσης στον αμίαντο, ώστε να εναρμονισθούν με την οδηγία.
 Από το 2005 έχει επιβληθεί γενική απαγόρευση της παραγωγής και εμπορίας αμίαντου ή προϊόντων που περιέχουν αμίαντο, ενώ ο χειρισμός του αμίαντου σε κάθε μορφή έχει απαγορευθεί από τον Απρίλιο του 2006. Ωστόσο, η χρήση του επιτρέπεται σε εργασίες κατεδάφισης, συντήρησης και αφαίρεσης υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες και εκτιμάται ότι στις ευρωπαϊκές χώρες παρουσιάζονται ετησίως 20 000 περιπτώσεις καρκίνου των πνευμόνων που προκαλούνται από αμίαντο και 10 000 περιπτώσεις μεσοθηλιώματος.
Η οδηγία 2003/18/ΕΚ, με την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων κοινοτικών διατάξεων σχετικών με την εμπορία και χρήση του αμιάντου, απαγορεύει τις δραστηριότητες που εκθέτουν τους εργαζομένους σε ίνες αμιάντου κατά την εξόρυξη του αμιάντου ή κατά την παρασκευή και μεταποίηση προϊόντων αμιάντου ή την παρασκευή και μεταποίηση προϊόντων που περιέχουν προστεθέντα αμίαντο, με εξαίρεση την επεξεργασία και την υγειονομική ταφή προϊόντων που προέρχονται από κατεδάφιση και από αφαίρεση του αμιάντου.
Ωστόσο, πολλά υπάρχοντα κτίρια ενδέχεται να περιέχουν αμίαντο από τότε που κατασκευάστηκαν.
Ως εκ τούτου, η οδηγία ενισχύει τα προληπτικά μέτρα που αποσκοπούν στην αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων που ενδέχεται να εκτεθούν στον αμίαντο κατά τις εργασίες κατεδάφισης και συντήρησης των εν λόγω κτιρίων.

Επειδή η συνθήκη 2003/18/ΕΚ δεν καθιερώνει ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, αλλά προβλέπει το συντονισμό των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Επειδή το δίκαιο της ΕΕ, και ειδικότερα ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 θεσπίζει κοινούς κανόνες και αρχές που πρέπει να τηρούνται κατά την εφαρμογή του εθνικού δικαίου, ούτως ώστε η εφαρμογή των διαφόρων εθνικών νομοθεσιών να μη θίγει τα άτομα που ασκούν το δικαίωμά τους να κυκλοφορούν ελεύθερα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση,οι εργαζόμενοι που προσβάλλονται από ασθένειες οι οποίες προκαλούνται από την επαγγελματική έκθεση στον αμίαντο πρέπει να δικαιούνται κατάλληλη αποζημίωση. Ωστόσο, η αναγνώριση των επαγγελματικών ασθενειών και η χορήγηση σχετικής αποζημίωσης είναι θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.
Από το 2003, η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση σχετικά με τον ευρωπαϊκό κατάλογο των επαγγελματικών ασθενειών. Η σύσταση αυτή, η οποία δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, καλεί, όμως τα κράτη μέλη να εισαγάγουν τον ευρωπαϊκό κατάλογο στις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις τους σχετικά με τις ασθένειες που αναγνωρίζονται επιστημονικά ως επαγγελματικές και οι οποίες μπορούν να θεμελιώσουν δικαίωμα αποζημίωσης και πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο λήψης προληπτικών μέτρων. Αυτός ο ευρωπαϊκός κατάλογος περιλαμβάνει και τις ασθένειες που προκαλούνται από τον αμίαντο.

Ερωτάστε  κύριοι Υπουργοί :

1) Έχουν γίνει ενέργειες για τον ορισμό ανώτατου ορίου έκθεσης, κάτω από το οποίο ο αμίαντος δεν προκαλεί κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου ή κίνδυνο εμφάνισης οποιασδήποτε άλλης ασθένειας που σχετίζεται με τον αμίαντο; Εάν όχι, ποια μέτρα θα πρέπει να ληφθούν για την επιβολή ενός χαμηλότερου ορίου έκθεσης;

2) α) Σε εργασίες συντήρησης, κ.λπ, έχουν θεσμοθετηθεί κίνητρα προκειμένου  οι ενδιαφερόμενοι να αντικαθιστούν τα υπάρχοντα τμήματα αμιάντου (σκέπαστρα, διαχωριστικά
κλπ);
    β) σε εργασίες κατεδάφισης έχει προβλεφθεί τρόπος αποκομιδής και καταστροφής
        με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας ;

3) Έχει εναρμονισθεί η υπάρχουσα νομοθεσία της χώρας μας με τα ισχύοντα στην Ε.Ε για το θέμα αυτό; εάν ναι, σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί λόγω συναρμοδιότητας;

4) Ποια είναι τα υγειονομικά μέτρα ασφαλείας που έχει λάβει το υπουργείο Υγείας όσον αφορά  την υγειονομική περίθαλψη των εργαζομένων εκείνων που εργάζονται σήμερα ή εργάζονταν στο παρελθόν σε εταιρίες που χρησιμοποιούν αμίαντο στις δραστηριότητές τους;

5) Έχει  εντάξει το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας τον ευρωπαϊκό κατάλογο στις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις , σχετικά με τις ασθένειες που αναγνωρίζονται επιστημονικά ως επαγγελματικές και οι οποίες μπορούν να θεμελιώσουν δικαίωμα αποζημίωσης και πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο λήψης προληπτικών μέτρων;
Εάν ναι, ποιες είναι αυτές ;
Αθήνα  29/4/2014
Αρ.Πρωτοκ.7901
                                                                                                 ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
     ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ
                                                                                                

                                                                                                     ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου