Τελευταία νέα

Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013

Ερώτηση με Θέμα : Σχετικά με το χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Περιβαλλοντική έρευνα, καινοτομία επιδεικτικές δράσεις 2013».

ΕΡΩΤΗΣΗ  ΚΑΙ  Α.Κ.Ε

       ΠΡΟΣ :  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Θέμα :    Σχετικά με το χρηματοδοτικό  Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Περιβαλλοντική
                έρευνα, καινοτομία επιδεικτικές δράσεις 2013».

Κύριε Υπουργέ,
με την απόφαση ΑΔΑ ΒΕΔΣ46Ψ844-569 εγκρίθηκε η απόφαση του ΔΣ του «Πράσινου Ταμείου»
 με αντικείμενο και τίτλο «Περιβαλλοντική έρευνα, καινοτομία, επιδεικτικές δράσεις 2013», προϋπολογισμού 500.000 € για το έτος 2013. Το Πρόγραμμα, όπως αναφέρεται στην απόφαση έχει ως αντικείμενο χρηματοδότηση επιλεγμένων προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας, επιδεικτικών παρεμβάσεων καθώς επίσης και καινοτομικών παρεμβάσεων, σε θέματα περιβάλλοντος και ειδικότερα σε αντικείμενα που αφορούν α) την κλιματική αλλαγή, β) την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, γ) την αναβάθμιση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και δ) την προστασία και βελτίωση της βιοποικιλότητας, με στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης .
     Ερωτάστε και ζητάμε να κατατεθούν τα παρακάτω :
1.  Ποια διαδικασία  ακολουθήθηκε για υποβληθείσες προτάσεις προς το Πράσινο Ταμείο,
      οι προϋποθέσεις και διαδικασίες ένταξής τους στο Πρόγραμμα, τα κριτήρια αξιολόγησης /επιλογής και ένταξης των προτάσεων στο Πρόγραμμα  φάκελος υποβολής της πρότασης, καθώς και η πορεία εκτέλεσης των προγραμμάτων;
2.  Σε ποιους φορείς υλοποίησης, αναλυτικά, έχουν διατεθεί οι προϋπολογισμένοι και εγκεκριμένοι  πόροι του προγράμματος, ανά άξονα προτεραιότητας και ανά Μέτρο;
Αρ.πρωτ. 4616/555
    Αθήνα  6/12 / 2013                                                                       
ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

     ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ 
                  

                   ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου