Τελευταία νέα

Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: « Συνεχίζεται η ταλαιπωρία 90 οικογενειών από την μη απόδοση παρακρατηθέντων δόσεων για την εξυπηρέτηση στεγαστικών δανείων από τις αποδοχές μηνός Αυγούστου 2003 των Υπαλλήλων του πρώην Π.Ι.Κ.Π.Α»

ΕΡΩΤΗΣΗ


               ΠΡΟΣ :ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΘΕΜΑ:  « Συνεχίζεται η ταλαιπωρία 90 οικογενειών από την μη απόδοση παρακρατηθέντων
                   δόσεων για την εξυπηρέτηση στεγαστικών δανείων από τις αποδοχές μηνός
                   Αυγούστου 2003  των Υπαλλήλων του πρώην Π.Ι.Κ.Π.Α»

Κύριε Υπουργέ,
Επανακαταθέτουμε  την ερώτηση με αριθ. Πρωτ.Κοινοβ.Ελέγχου /9101/2-4-2013, λόγω μη τήρησης των προθεσμιών απάντησης όπως αυτές ορίζονται από τον κανονισμό της Βουλής.


ΕΡ.9101/2-4-13.
Κύριε Υπουργέ,
συνεχίζει να ταλαιπωρεί τους 90 υπαλλήλους του πρώην ΠΙΚΠΑ ΝΠΔΔ, η μη απόδοση στα δύο πιστωτικά ιδρύματα, δόσης στεγαστικού δανείου, η οποία κρατήθηκε από τις αποδοχές τους (Αύγουστος 2003) αλλά δεν αποδόθηκε, χωρίς υπαιτιότητα των ιδίων ασφαλώς.
Με την κατάργηση του Π.Ι.Κ.Π.Α. ( 8/2003) και χωρίς υπαιτιότητα των υπευθύνων του Ιδρύματος, παρέμειναν πολλές και σοβαρές εκκρεμότητες κυρίως της Οικονομικής διαχείρισης.
Αρμόδιος φορέας για την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων ήταν μέχρι την 31-6-2012, το εποπτεύον  Υπουργείο Υγείας, όπως ρητά οριζόταν και από της διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3209/2003, το οποίο πλην όμως, δηλώνει αναρμόδιο πλέον, διότι με τις διατάξεις του Ν. 4052/2012, οι υπηρεσίες της Πρόνοιας μεταφέρθηκαν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, μαζί και οι αρμοδιότητες του Αρχείου προσωπικού του πρώην Π.Ι.Κ.Π.Α., ο συγκεκριμένος νόμος δυστυχώς μιλά μόνο για το αρχείο Προσωπικού του πρώην Π.Ι.Κ.Π.Α. και όχι για τα  Αρχεία των  υπολοίπων Διευθύνσεων του Π.Ι.Κ.Π.Α, με αποτέλεσμα το αρμόδιο τότε γραφείο εντελλομένων να εισηγηθεί αρνητικά και η αρμόδια επίτροπος να επιστρέψει με πράξη τα σχετικά εντάλματα απόδοσης των κρατήσεων αυτών. 
Η εκκρεμότητα όμως παραμένει και  ταλαιπωρεί ενενήντα (90) πρώην υπαλλήλους του τότε ΠΙΚΠΑ ,οι οποίοι είχαν λάβει  Στεγαστικά Δάνεια, από τα Πιστωτικά Ιδρύματα, το Ταμείο Π.& Δ και το Τ.Τ. ενώ παρακρατήθηκε  η δόση του δανείου τους  κανονικά από τον μισθό τους για τον μήνα Αύγουστο του 2003, δυστυχώς δεν αποδόθηκε, χωρίς ευθύνη των υπόχρεων υπαλλήλων, με αποτέλεσμα, να οφείλονται οι δόσεις αυτές έως και σήμερα, τις οποίες καλούνται να καταβάλουν εκ νέου με τόκους υπερημερίας, οι υπόχρεοι υπάλληλοι.
Μετά την ψήφιση του Ν. 4052 / 2012, το  Υπουργείο Εργασίας Κ.Α & Πρόνοιας και οι υπηρεσίες του
έχουν την ευθύνη της διεκπεραίωσης  της εκκρεμότητας αυτής, όπως μας ενημέρωσε σε σχετική απάντησή του το Υπουργείο Υγείας. Σημειωτέον ότι το Π.Ι.Κ.Π.Α. ΝΠΔΔ,  πριν την κατάργησή του ενημέρωσε τα χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα εγγράφως για τις καθυστερήσεις των αποδόσεων (αριθ. πρωτ. ΥΔ.5684/8-8-2003 προς το Ταμείο Π.& Δ και αριθμ. πρωτ. ΥΔ/5683/8-8-2003 προς το Ταχ. Ταμιευτήριο), και στη συνέχεια. διαβίβασε στο Υπουργείο Υγείας τα παραστατικά, για της αποδόσεις των κρατήσεων και των δόσεων και παρότι μετέφερε στον προϋπολογισμό του Υπουργείου το χρηματικό ποσό των 1.700.000 Ευρώ  για το σκοπό αυτό, εντούτοις μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τακτοποίηση της εκκρεμότητας αυτής , που αφορά συγκεκριμένα:
1)Οφειλή προς το Τ.Τ ύψους 14.093,71 ευρώ, και 2) 4.380,43 προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
σύν τους τόκους υπερημερίας.
Μετά τα παραπάνω,

Ερωτάστε κύριε Υπουργέ :

: 1. Προτίθεται το Υπουργείο Εργασίας Κ.Α  & Πρόνοιας, ν’ αναλάβει πρωτοβουλία  για την
      διευθέτηση της εκκρεμότητας και κυρίως να μεριμνήσει  για την διαγραφή των
      προσαυξήσεων υπερημερίας  που αδίκως βαρύνουν τους εν λόγω υπαλλήλους , από την
      μη απόδοση των δόσεων για την εξυπηρέτηση στεγαστικών δανείων, αφού ουδεμία ευθύνη
      φέρουν ;  

  2. Ποια πρόοδος έχει σημειωθεί έως τώρα για το θέμα αυτό και ποιες ενέργειες έγιναν ;Αθήνα     11/6/2013
Αρ.πρωτ. 11729
ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

     
     ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ 

                  

                 ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ