Τελευταία νέα

Τετάρτη, 3 Απριλίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: « Συνεχίζεται η -επι δεκαετία- ταλαιπωρία 90 υπαλλήλων του πρώην Ε.ΟΚΦ-Π.Ι.Κ.Π.Α Ν.Π.Δ.Δ»


ΕΡΩΤΗΣΗ


                ΠΡΟΣ :ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ   ΘΕΜΑ:  « Συνεχίζεται η -επι δεκαετία- ταλαιπωρία 90 υπαλλήλων του πρώην Ε.ΟΚΦ-Π.Ι.Κ.Π.Α
                     Ν.Π.Δ.Δ»

Κύριε Υπουργέ,
σε συνέχεια ερώτησής μας, με Α.Π. 4706/4-12-12 και της σχετικής απάντησης σας Α.Π.1082/8-1-2013, διαπιστώνουμε ότι συνεχίζεται  η ταλαιπωρία των  90 υπαλλήλων του πρώην Π.Ι.Κ.Π.Α , λόγω της μη απόδοσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, των δόσεων στεγαστικών δανείων , που αφορούσαν το μήνα Αύγουστο του 2003, και οι οποίες είχαν παρακρατηθεί από τις αποδοχές των υπαλλήλων.
 Μετά την κατάργηση  του  Π.Ι.Κ.Π.Α. την 31  - 8 - 2003, βάσει των  διατάξεων  του Ν. 3106/2003, αρμόδιος φορέας για την τακτοποίηση της παραπάνω εκκρεμότητας ήταν το εποπτεύον   Υπουργείο Υγείας  και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα  με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Ν. 3209/2003.
Για την τακτοποίηση του ζητήματος αυτού, από τις  αρμόδιες Υπηρεσίες του καταργηθέντος Ιδρύματος, διαβιβάσθηκαν  στο Υπουργείο Υγείας τα σχετικά παραστατικά που αφορούσαν  τις αποδόσεις των εν λόγω  κρατήσεων  και συγχρόνως  μεταφέρθηκε  στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας το χρηματικό ποσό του  1.700.000 Ευρώ από το λογαριασμό της ταμειακής διαχείρισης του Π.Ι.Κ.Π.Α. , ενώ παράλληλα  ενημερώθηκαν έγκαιρα ,  τόσο το Τ.Π.Κ.Δ  όσο και το Ταχυδρομικό  Ταμιευτήριο, με τα αριθ. πρωτ. ΥΔ.5684/8-8-2003 , με το αριθμ. πρωτ. ΥΔ/5683/8-8-2003 έγγραφα.
Σημειώνουμε ότι, από την 1-9-2003,  δεν νομιμοποιείτο  το Π.Ι.Κ.Π.Α  να εκδώσει Χρηματικά Εντάλματα  ή να προβεί σε οποιαδήποτε οικονομική πράξη, λόγω της κατάργησής του.
Δυστυχώς, επί εννέα χρόνια ,  το Υπουργείο Υγείας δεν κατόρθωσε να ολοκληρώσει την παραπάνω διαδικασία, με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι να εμφανίζονται ότι οφείλουν τη δόση του Αυγούστου 2003 και επί πλέον τόκους υπερημερίας ,  παρόλο τους είχε γίνει η παρακράτηση των  ποσών αυτών  από το μισθό τους.

 Μετά την ψήφιση του Ν. 4052/2012, σύμφωνα  με τον οποίο οι Υπηρεσίες της Πρόνοιας μεταφέρθηκαν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, το  Υπουργείο Υγείας δηλώνει πλέον αναρμόδιο και ως εκ τούτου  η υποχρέωση της τακτοποίησης της εν λόγω εκκρεμότητας ανήκει στο Υπουργείο Εργασίας , και συγκεκριμένα η  εξόφληση των οφειλών ύψους :
α)  δέκα τεσσάρων χιλιάδων ενενήντα τριών ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτών (14.093,71 €)  προς το Ταχυδρομικό  Ταμιευτήριο ,
και  β) τεσσάρων χιλιάδων  τριακοσίων ογδόντα ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (4.380,43 €) προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , χωρίς στα ανωτέρω ποσά να συμπεριλαμβάνονται τυχόν τόκοι υπερημερίας.
Μετά τα παραπάνω,
Ερωτάστε :
1. Προτίθεται το Υπουργείο Εργασίας Κ.Α  & Πρόνοιας, ν’ αναλάβει την  διευθέτηση της εκκρεμότητας και  να μεριμνήσει  για την διαγραφή των προσαυξήσεων υπερημερίας,  που αδίκως βαρύνουν τους εν λόγω υπαλλήλους , από την μη απόδοση των δόσεων για την εξυπηρέτηση στεγαστικών τους  δανείων, αφού ουδεμία ευθύνη φέρουν ;  

 2. Ποια πρόοδος έχει σημειωθεί έως τώρα για το θέμα αυτό;  ποιές ενέργειες έγιναν μεταξύ του Υπουργείου σας και του υπουργείου Υγείας, του Ταχ. Ταμιευτηρίου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ;


Αθήνα, 2/4/2013
Αρ. πρωτ. 9101

                                                             ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

     
                                                                  ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ 

                  
                                                                                ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ