Τελευταία νέα

Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2019

Αθήνα, 20/12/2019
Το Πανελλήνιο Άρμα Πολιτών και ο πρόεδρός του Γιάννης Δημαράς εύχονται ολόψυχα σε όλους Καλές Γιορτές, Υγεία και Οικογενειακή Γαλήνη, Αγάπη, Δημιουργία και Αισιοδοξία για τη νέα Χρονιά που ανατέλλει.

Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019

ΕΣΟΔΑ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ 2019

EIΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΜΑΤΟΣ  ΠΟΛΙΤΩΝ
ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 26/5/2019

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ             Ποσό σε Ευρώ
       ΦΕΚ 1767/20-5-2019                        14.935,80

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΧΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ποσό σε Ευρώ
Αίθουσα 3ου  οροφου ΕΣΗΕΑ 16/5/19 193,17

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ποσό σε Ευρώ
Εκτύπωση-διανομή ψηφοδελτίων 21/6/2019 27.699,05

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ,
ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ         Ποσό σε Ευρώ
Διακίνηση διαφημιστικου υλικού 20/5/19 (παρ. 1)               2.240,00

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ποσό σε Ευρώ
Επίδοση εκθέσεων 3014/6-5-19, 3015/6-5-19 (παρ. 595)         204,60
Επίδοση εκθέσεων 7730 και 7731 (παρ. 37)                           86,80
Παράβολο συμμετοχής στις ευροεκλογές (παρ. 83)         3001,00

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ         3292,4


 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 33.424,62
)

Τρίτη, 9 Απριλίου 2019

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018 (1/1/2018-31/12/2018)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΕΣΟΔΑ 2018 2017
Κρατική Τακτική Χρηματοδότηση 83648,04 82542,18
Κρατική Επιμορφωτική Χρηματοδότηση 0,00 0,00
Κρατική Εκλογική Χρηματοδότηση 0,00 0,00
Oνομαστική Χρηματοδότηση
       α)Εισφορές μελών-Βουλευτών-Ευρωβουλευτών 0,00 0,00
       β)Λοιποί τρίτοι 0,00 0,00
Ανώνυμη χρηματοδότηση 0,00 0,00
Λοιπά έσοδα 0,00 0,00
Εκλογικά Εσοδα 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 83648,04 82542,18
ΕΞΟΔΑ
Αμοιβές και Εξοδα Προσωπικού 5131,12 4881,43
Αμοιβές Τρίτων 12180,94 9453,18
Δαπάνες Επιμόρφωσης 13943,35 11970,37
Διάφορα Εξοδα 50908,02 35868,20
Τόκοι και Εξοδα Τραπεζών 111,28 228,20
Αποσβέσεις 1200,00 1200,00
Εκλογικές Δαπάνες 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 83474,71 63601,38
Πλεόνασμα/Ελλεμμα περιόδου 173,33 18940,80
για το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
Ο Οικονομικός Υπεύθυνος Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου
ΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΑΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΧΑΛΒΑΤΖΗ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 -(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
2018 2017
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα 0,00 0,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός 0,00 0,00
Μεταφορικά Μέσα 2000,00 3200,00
Λοιπός εξοπλισμός 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ  2000,00 3200,00
Συμμετοχές 0,00 0,00
Σύνολο 0,00 0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων 2000,00 3200,00
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Απαιτήσεις 9654,00 3172,00
 Εγγυήσεις 0,00 0,00
Προκαταβολές 0,00 0,00
Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου 0,00 0,00
Προπληρωμένα έξοδα 0,00 0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 23001,06 30008,99
Σύνολο 32655,06 33180,99
Σύνολο κυκλοφορούντων 32655,06 33180,99
Σύνολο ενεργητικού 34655,06 36380,99
2018 2017
Καθαρή θέση
Κεφάλαιο εξ απογραφής 34275,06 34101,73
Ελλειμμα εξ απογραφής 0,00 0,00
Σύνολο 34275,06 34101,73
Πλεόνασμα/έλλεμμα προηγ.Χρήσης 0,00 0,00
Πλεόνασμα/έλλειμμα Χρήσης 0,00 0,00
Σύνολο 0,00 0,00
Σύνολο καθαρής θέσης 34275,06 34101,73
Προβλέψεις
Λοιπές προβλέψεις 0,00 0,00
Σύνολο 0,00 0,00
 Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά Δανεια 0,00 0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00
Σύνολο 0,00 0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά Δανεια 0,00 0,00
Προμηθευτές 0,00 0,00
Λοιποί φόροι και τέλη 0,00 0,00
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 0,00 0,00
Λοιπές υποχρεώσεις 380,00 2279,26
Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 0,00 0,00
Εσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00
Σύνολο 380,00 2279,26
Σύνολο υποχρεώσεων 380,00 2279,26
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων. 34655,06 36380,99

για το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
Ο Οικονομικός Υπεύθυνος Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΛΒΑΤΖΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 2018

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ  ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 2018

ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Κρατική Τακτική Χηματοδότηση 48000,00 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3178,00
Κρατική Επιμορφωτική Χρηματοδότηση 8000,00 Δαπάνες Επιμόρφωσης 9500,00
Εκλογική Χρηματοδότηση 0,00 Αμοιβές Τρίτων 1500,00
Εισφορές Μελών 0,00 Ηλεκτρικό 2500,00
Εισφορές Βουλευτών -Ευρωβουλευτών 0,00 Υδρευση 0,00
Εισφορές Λοιπών Τρίτων 0,00 Τηλεπικοινωνίες 6500,00
Ανώνυμη  χρηματοδότηση 0,00 Ενοίκια 6100,00
Λοιπά έσοδα 0,00 Μετακινήσεις στελεχών 21200,00
Εκλογικά Εσοδα 0,00 Εξοδα προβολής και διαφημισης-έντυπα 16000,00
Εκδηλώσεις ημερίδες συνέδρια 5000,00
Διάφορα έξοδα 3000,00
Τόκοι και έξοδα τραπεζών 200,00
Εκλογικές δαπάνες 0,00
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 56000 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 74678,00
Ημερομηνία
για το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ  ΠΟΛΙΤΩΝ
Ο Οικονομικός Υπεύθυνος Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΛΒΑΤΖΗ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΜΑΤΟΣ  ΠΟΛΙΤΩΝ  ΕΤΟΣ 2018

ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Κρατική Τακτική Χηματοδότηση 69704,69 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 5131,12
Κρατική Επιμορφωτική Χρηματοδότηση 13943,35 Δαπάνες Επιμόρφωσης 13943,35
Εκλογική Χρηματοδότηση 0,00 Αμοιβές Τρίτων 4951,1
Εισφορές Μελών 0,00 Ηλεκτρικό 867,00
Εισφορές Βουλευτών -Ευρωβουλευτών 0,00 Υδρευση 0,00
Εισφορές Λοιπών Τρίτων 0,00 Τηλεπικοινωνίες 2127,76
Ανώνυμη  χρηματοδότηση 0,00 Ενοίκια 2953,00
Λοιπά έσοδα 0,00 Μετακινήσεις στελεχών 9736,07
Εκλογικά Εσοδα 0,00 Εξοδα προβολής και διαφημισης-έντυπα 6239,90
Εκδηλώσεις ημερίδες συνέδρια 27711,54
Διάφορα έξοδα 10049,25
Τόκοι και έξοδα τραπεζών 111,28
Εκλογικές δαπάνες 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 83648,04 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 83821,37
για το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ  ΠΟΛΙΤΩΝ
Ο Οικονομικός Υπεύθυνος Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΛΒΑΤΖΗ


Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018Αθήνα, 21/12/2018Το Πανελλήνιο Άρμα Πολιτών και ο πρόεδρός του Γιάννης Δημαράς εύχονται ολόψυχα σε όλους Καλές Γιορτές, Υγεία και Οικογενειακή Γαλήνη, Αγάπη, Δημιουργία και Αισιοδοξία για τη νέα Χρονιά που ανατέλλει.

Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018


Αθήνα, 17/12/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Πανελλήνιο Άρμα Πολιτών και ο πρόεδρός του Γιάννης Δημαράς καταδικάζουν απερίφραστα την τρομοκρατική ενέργεια στο ΣΚΑΪ και δηλώνουν τη συμπαράστασή τους στους εργαζόμενους του σταθμού.
Η Δημοκρατία δεν εκβιάζεται. Αντίθετα, τέτοιες ενέργειες συσπειρώνουν τις δημοκρατικές δυνάμεις της χώρας.

Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2018


Logo gia anakoinoseis
Είμαστε ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Με τη δική σας στήριξη
και με τη δική μας δύναμη
ετοιμαζόμαστε για τις Ευρωεκλογές.

Όσοι επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην προσπάθειά μας, επικοινωνήστε μαζί μαςΓιάννης Δημαράς

Χρ. Λαδά 5-7  105 61  Αθήνα - τηλ. 210 3226445