Τελευταία νέα

Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ 2017

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2017 (1/1/2017-31/12/2017)
ΚΟΜΜΑ……………………………………………..
2017 2016
ΕΣΟΔΑ
Κρατική Τακτική χρηματοδότηση 82.542,18 55.614,14
Κρατική Επιμορφωτική Χρηματοδότηση 0,00 0,00
Κρατική Εκλογική Χρηματοδότηση 0,00 0,00
Ονομαστική χρηματοδότηση:
α) Εισφορές μελών-Βουλευτών-Ευρωβουλευτών 0,00 0,00
β)Λοιποί τρίτοι 0,00 0,00
Ανώνυμη χρηματοδότηση 0,00 0,00
Λοιπά έσοδα 0,00 0,00
Εκλογικά έσοδα     0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 82.542,18 55.614,14
ΕΞΟΔΑ
Αμοιβές και Εξοδα Προσωπικού 4.881,43 3.993,56
Αμοιβές Τρίτων 9.453,18 12.931,63
Δαπάνες Επιμόρφωσης 11.970,37 9.382,48
Διάφορα Εξοδα 35.868,20 34.956,25
Τόκοι και Εξοδα Τραπεζών 228,20 182,39
Αποσβέσεις 1.200,00 1.200,00
Εκλογικές Δαπάνες     0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ       63.601,38 62.646,31
Πλένασμα/Ελλεμα περιόδου Έλλειμμα περιόδου   18.940,80 -7.032,17

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016-2017

ΚΟΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβριου 2017-(1 Ιανουαριου-31 Δεκεμβριου 2017) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
2017 2016
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακα στοιχεια
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα 0,00 0,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός 0,00 0,00
Μεταφορικά Μέσα 3200,00 4400,00
Λοιπός εξοπλισμός 0,00 0,00
  Σύνολο 3200,00 4400,00
  Συμμετοχές 0,00 0,00
  Σύνολο 0,00 0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων 3200,00 4400,00
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Απαιτήσεις 3172,00 1600,00
Εγγυήσεις 0,00 0,00
Προκαταβολές 0,00 0,00
Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου 0,00 0,00
Προπληρωμένα έξοδα 0,00 0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 30008,99 9537,20
Σύνολο 33180,99 11137,20
Σύνολο κυκλοφορούντων   33180,99 11137,20
Σύνολο ενεργητικού 36380,99 15537,20
2017 2016
Καθαρή θέση
Κεφάλαιο ε'ξ απογραφής εξ' απογραφής 34101,73 15160,80
Ελλειμμα εξ' απογραφής 0,00 0,00
Σύνολο 34101,73 15160,80
Πλεόνασμα/έλλειμμα προηγ.χρήσης 0,00 0,00
Πλεόνασμα/έλλειμμα προηγ. χρήσης 0,00 0,00
Σύνολο 0,00 0,00
Σύνολο καθαρής θέσης     34101,73 15160,80
Προβλέψεις
Λοιπές προβλέψεις 0,00 0,00
Σύνολο 0,00 0,00
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά Δάνεια 0,00 0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά Δάνεια 0,00 0,00
Προμηθευτές 0,00 0,00
Λοιποί φόροι και τέλη 0,00 0,00
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 0,00 183,20
Λοιπές υποχρεώσεις 2279,26 193,20
 Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 0,00 0,00
Εσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00
Σύνολο 2279,26 376,40
Σύνολο υποχρεώσεων     2279,26 376,40
Σύνολο καθαρής θέσης,προβλέψεων και υποχρεώσεων 36380,99 15537,20

Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016

Όταν πριν από πέντε χρόνια (14 Απριλίου 2011) ανακοινώσαμε την ιδρυτική μας διακήρυξη και τις θέσεις μας, ούτε εμείς δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα ήταν τόσο επίκαιρες σήμερα.

Εθνική Ανεξαρτησία - Λαϊκή Κυριαρχία -
Κοινωνική Δικαιοσύνη - Λαϊκή Αλληλεγγύη
     Απαλλαγή από το Μνημόνιο, με αναδιάρθρωση του συνολικού χρέους της χώρας, το ταχύτερο, με ευνοϊκούς όρους. Γίνεται.
     Τιμωρία ενόχων, για παράνομα δάνεια και σκανδαλώδεις συμβάσεις προμηθειών. Και απαλλαγή από παράνομα χρέη. Γίνεται.
     Ριζική αλλαγή του πολιτικού συστήματος, με  ανεξαρτησία των τριών βασικών λειτουργιών του πολιτεύματος. Και κατάργηση του επαγγελματία πολιτικού και του  πελατειακού κράτους. Γίνεται.
     Ρεαλιστικό επανακαθορισμό της θέσης μας στην ΕΕ, την Ευρώπη, τον κόσμο. Και υπεράσπιση των πάγιων εθνικών μας δικαίων. Γίνεται.
     Σημαντικότατη μείωση της ανεργίας, με κοινωνική εργασία μέγιστου μέρους των ανέργων, μέχρι η ανάπτυξη να ξαναπάρει μπροστά. Γίνεται.
     Καταγγελία της συμφωνίας «Δουβλίνο ΙΙ» και ξεκαθάρισμα της λαθρομετανάστευσης, με αποφασιστικά μέτρα, ώστε να έχουμε τόσους νόμιμους μετανάστες όσους αντέχει η χώρα μας και η οικονομία μας. Γίνεται.
     Αλλαγή του οικονομικού μοντέλου της χώρας, με κύρια φροντίδα στον πρωτογενή και εξυγίανση του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα. Γίνεται.
     Κοινωνικά δίκαιο φορολογικό σύστημα, για τους πολίτες και τις υγιείς επιχειρήσεις. Και ενίσχυση , με κάθε τρόπο, της καινοτομίας, της υγιούς δημιουργικότητας και της επιχειρηματικότητας κυρίως των νέων. Γίνεται.
     Σπάσιμο των καρτέλ και της ακρίβειας, με δημόσιους πυλώνες στο τραπεζικό σύστημα και τους στρατηγικούς τομείς της οικονομίας. Γίνεται.
     Καμία εκποίηση δημόσιας περιουσίας και στόχο ανάκτησης της δημόσιας ιδιοκτησίας, σε όλες τις δομές στρατηγικής σημασίας. Γίνεται.
     Επιτελικό κράτος και ουσιαστική ενίσχυση των Περιφερειών και των Δήμων, με ταυτόχρονη εξυγίανσή τους και έξοδό τους, από τον φαύλο πελατειακό κύκλο. Γίνεται.
     Σταθερά Συστήματα Παιδείας και Υγείας δημόσια και δωρεάν, με υπόβαθρο τον υγιή Αθλητισμό, παροχή ίσων ευκαιριών στην γνώση και την εργασία και υποχρέωση ποιοτικής υγειονομικής φροντίδας για όλους. Γίνεται.
     Οικολογική ευαισθησία, σε όλες τις δράσεις κράτους και πολιτών, μακριά από πυρηνικούς κινδύνους και ποικιλόμορφες ρυπάνσεις, με μόνιμο στόχο την καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Γίνεται.
Όλα αυτά γίνονται. Αρκεί να αλλάξουμε ρότα στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τις σχέσεις μας με τον διεθνή περίγυρο. Και να παλέψουμε γι αυτά, ενωμένοι και αποφασισμένοι .
Όταν πριν από τέσσερα χρόνια (Απρίλιος 2012) συμφωνούσαμε σ’ ένα πολιτικό κώδικα, για μια συμφωνία με τους Ανεξάρτητους Έλληνες (που τιμήσαμε μέχρι τέλους) ποτέ δε φανταζόμασταν ότι όλα τα αιτήματα που θέταμε θα ήταν επίκαιρα σήμερα.
1.    Πίστη στο Δημοκρατικό πολίτευμα και στην αντιπροσωπευτική Κοινοβουλευτική Δημοκρατία.
2.    Ισότιμη θέση της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια Ευρώπη των Εθνών και των Λαών και όχι των αόρατων αγορών.
3.    Ναι στην ισότιμη συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη
4.    Διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων
5.    «Κόκκινες Γραμμές» στα Εθνικά μας Θέματα, απαρέγκλιτη και αταλάντευτη διαφύλαξη των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, της εθνικής μας ανεξαρτησίας και της ιστορικής διαδρομής του Έθνους μας.
6.    Πλήρης ενημέρωση του Ελληνικού Λαού και του Κοινοβουλίου ως προς το χρέος της χώρας και Ανεξάρτητη Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου του χρέους για να μάθουμε τι έχουμε πληρώσει σε τόκους και τοκοχρεολύσια
7.    Τήρηση των διεθνών υποχρεώσεών μας, εφόσον δεν είναι σε βάρος του λαού, αλλά και εξέταση όλων των παραμέτρων που προκύπτουν από το Διεθνές Δίκαιο, για να αρνηθούμε επαχθείς όρους που έχουν υπογραφεί από προηγούμενες κυβερνήσεις και από τη σημερινή δοτή συγκυβέρνηση.
8.    Αναθεώρηση του Συντάγματος με στόχο τη διαφάνεια και τη δημοκρατική λειτουργία, των θεσμών με επίκεντρο το άρθρο 86. Είμαστε υπέρ της κατάργησης του σημερινού νομικού πλαισίου περί ευθύνης υπουργών.
9.    Υποστήριξη με κάθε τρόπο της τιμωρίας των ενόχων - αυτών που αποδεδειγμένα βύθισαν τη χώρα μας στην οικονομική καταστροφή και έκλεψαν το δημόσιο χρήμα – με επιστροφή των κλεμμένων και δήμευση περιουσιών.
10. Περιφρούρηση της Κοινωνικής Δικαιοσύνης και άρνηση κάθε ανοχής, υπογραφής και συμφωνίας σε μείωση μισθών και συντάξεων, σε πρόσθετους φόρους και οικονομικές επιβαρύνσεις για την κοινωνία.
11. Ναι σε αναπτυξιακές λύσεις για την αντιμετώπιση της ανεργίας.
12. Ναι στην πάταξη της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής.
13. Ναι σε όποιες θεσμικές πρωτοβουλίες βοηθούν στην πάταξη της γραφειοκρατίας.
14.  Ναι στην ανοικοδόμηση του Κοινωνικού Κράτους με τα βασικά αγαθά (Υγεία, Παιδεία, Ασφάλιση) να είναι υπό την εποπτεία του κράτους ως δημόσια αγαθά για όλους τους πολίτες.  

Εκλογές 2015
Βλέποντας λοιπόν το πολιτικό σκηνικό, που το ΟΧΙ του ελληνικού λαού έγινε ΝΑΙ και με την ψήφιση από λεγόμενες αντιμνημονιακές δυνάμεις του τρίτου μνημονίου και μη έχοντας την οικονομική δυνατότητα, δεν πήραμε μέρος στις εκλογές.

Γι αυτό ακόμα και σήμερα επιμένουμε σ’ αυτές τις θέσεις.
Γι αυτό και σήμερα ζητάμε συνεργασία με όλες τις πατριωτικές αντιμνημονιακές πολιτικές δυνάμεις.

Για Ισχυρή Κοινωνία και Ανεξάρτητη Πατρίδα

Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2016

Μέρες  Μαρτίου

Είμαστε Παρόντες
Συνάντηση-Επειδή ιστορία γράφουν και οι παρέες

Η νεοελληνική πολιτική – πολιτιστική μας ιστορία μέσα από τα μηνύματα και τις επισημάνσεις των τραγουδιών μας.

20 Μαρτίου στις 8 το βράδυ.


Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016

Νόμπελ Ειρήνης για τους ήρωες του Αιγαίου

Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Άρματος Πολιτών κ. Γιάννης Δημαράς και το Π. Άρμα Πολιτών συμπαραστέκονται και συνηγορούν στην απονομή του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης στους ήρωες του Αιγαίου.

Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016

32η Απονομή Δημοσιογραφικών Βραβείων

O Πρόεδρος του Π. Άρματος Πολιτών κ. Γιάννης Δημαράς βραβεύεται αύριο 27 Ιανουαρίου το απόγευμα από το Ίδρυμα Μπότση στη 32η Απονομή Δημοσιογραφικών Βραβείων για τη θητεία του στη δημοσιογραφία, μαζί με άλλους δημοσιογράφους που διακρίθηκαν για το έργο και το ήθος τους.