Τελευταία νέα

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018



Αθήνα, 21/12/2018



Το Πανελλήνιο Άρμα Πολιτών και ο πρόεδρός του Γιάννης Δημαράς εύχονται ολόψυχα σε όλους Καλές Γιορτές, Υγεία και Οικογενειακή Γαλήνη, Αγάπη, Δημιουργία και Αισιοδοξία για τη νέα Χρονιά που ανατέλλει.

Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018


Αθήνα, 17/12/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Πανελλήνιο Άρμα Πολιτών και ο πρόεδρός του Γιάννης Δημαράς καταδικάζουν απερίφραστα την τρομοκρατική ενέργεια στο ΣΚΑΪ και δηλώνουν τη συμπαράστασή τους στους εργαζόμενους του σταθμού.
Η Δημοκρατία δεν εκβιάζεται. Αντίθετα, τέτοιες ενέργειες συσπειρώνουν τις δημοκρατικές δυνάμεις της χώρας.

Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2018


Logo gia anakoinoseis
Είμαστε ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Με τη δική σας στήριξη
και με τη δική μας δύναμη
ετοιμαζόμαστε για τις Ευρωεκλογές.

Όσοι επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην προσπάθειά μας, επικοινωνήστε μαζί μας



Γιάννης Δημαράς

Χρ. Λαδά 5-7  105 61  Αθήνα - τηλ. 210 3226445

Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ 2017

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2017 (1/1/2017-31/12/2017)
ΚΟΜΜΑ……………………………………………..
2017 2016
ΕΣΟΔΑ
Κρατική Τακτική χρηματοδότηση 82.542,18 55.614,14
Κρατική Επιμορφωτική Χρηματοδότηση 0,00 0,00
Κρατική Εκλογική Χρηματοδότηση 0,00 0,00
Ονομαστική χρηματοδότηση:
α) Εισφορές μελών-Βουλευτών-Ευρωβουλευτών 0,00 0,00
β)Λοιποί τρίτοι 0,00 0,00
Ανώνυμη χρηματοδότηση 0,00 0,00
Λοιπά έσοδα 0,00 0,00
Εκλογικά έσοδα     0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 82.542,18 55.614,14
ΕΞΟΔΑ
Αμοιβές και Εξοδα Προσωπικού 4.881,43 3.993,56
Αμοιβές Τρίτων 9.453,18 12.931,63
Δαπάνες Επιμόρφωσης 11.970,37 9.382,48
Διάφορα Εξοδα 35.868,20 34.956,25
Τόκοι και Εξοδα Τραπεζών 228,20 182,39
Αποσβέσεις 1.200,00 1.200,00
Εκλογικές Δαπάνες     0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ       63.601,38 62.646,31
Πλένασμα/Ελλεμα περιόδου Έλλειμμα περιόδου   18.940,80 -7.032,17

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016-2017

ΚΟΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβριου 2017-(1 Ιανουαριου-31 Δεκεμβριου 2017) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
2017 2016
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακα στοιχεια
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα 0,00 0,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός 0,00 0,00
Μεταφορικά Μέσα 3200,00 4400,00
Λοιπός εξοπλισμός 0,00 0,00
  Σύνολο 3200,00 4400,00
  Συμμετοχές 0,00 0,00
  Σύνολο 0,00 0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων 3200,00 4400,00
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Απαιτήσεις 3172,00 1600,00
Εγγυήσεις 0,00 0,00
Προκαταβολές 0,00 0,00
Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου 0,00 0,00
Προπληρωμένα έξοδα 0,00 0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 30008,99 9537,20
Σύνολο 33180,99 11137,20
Σύνολο κυκλοφορούντων   33180,99 11137,20
Σύνολο ενεργητικού 36380,99 15537,20
2017 2016
Καθαρή θέση
Κεφάλαιο ε'ξ απογραφής εξ' απογραφής 34101,73 15160,80
Ελλειμμα εξ' απογραφής 0,00 0,00
Σύνολο 34101,73 15160,80
Πλεόνασμα/έλλειμμα προηγ.χρήσης 0,00 0,00
Πλεόνασμα/έλλειμμα προηγ. χρήσης 0,00 0,00
Σύνολο 0,00 0,00
Σύνολο καθαρής θέσης     34101,73 15160,80
Προβλέψεις
Λοιπές προβλέψεις 0,00 0,00
Σύνολο 0,00 0,00
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά Δάνεια 0,00 0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά Δάνεια 0,00 0,00
Προμηθευτές 0,00 0,00
Λοιποί φόροι και τέλη 0,00 0,00
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 0,00 183,20
Λοιπές υποχρεώσεις 2279,26 193,20
 Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 0,00 0,00
Εσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00
Σύνολο 2279,26 376,40
Σύνολο υποχρεώσεων     2279,26 376,40
Σύνολο καθαρής θέσης,προβλέψεων και υποχρεώσεων 36380,99 15537,20

Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2016

Μέρες  Μαρτίου

Είμαστε Παρόντες
Συνάντηση-Επειδή ιστορία γράφουν και οι παρέες

Η νεοελληνική πολιτική – πολιτιστική μας ιστορία μέσα από τα μηνύματα και τις επισημάνσεις των τραγουδιών μας.

20 Μαρτίου στις 8 το βράδυ.


Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016

Νόμπελ Ειρήνης για τους ήρωες του Αιγαίου

Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Άρματος Πολιτών κ. Γιάννης Δημαράς και το Π. Άρμα Πολιτών συμπαραστέκονται και συνηγορούν στην απονομή του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης στους ήρωες του Αιγαίου.