Τελευταία νέα

Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ Θέμα : « Άνιση μεταχείριση των Γεωπόνων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Γεωπόνοι Τ.Ε.) Αποφοίτων του Τμήματος Βιολογικής Γεωργίας Τ.Ε.Ι. (Π.Σ.Ε.)».

ΕΡΩΤΗΣΗ


               ΠΡΟΣ :  - ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
                             - ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Θέμα : « Άνιση μεταχείριση των Γεωπόνων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Γεωπόνοι Τ.Ε.)
               Αποφοίτων του Τμήματος Βιολογικής Γεωργίας Τ.Ε.Ι. (Π.Σ.Ε.)».

Κύριοι  Υπουργοί,          
Οι Γεωπόνοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Γεωπόνοι Τ.Ε.) που έχουν αποφοιτήσει από το Τμήμα Βιολογικής Γεωργίας Τ.Ε.Ι. (Π.Σ.Ε.) δεν μπορούν να ασκήσουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των σχολών
Τα ΠΣ.Ε. δημιουργήθηκαν με το Ν. 2752/1999 με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι., με σκοπό να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
Την στιγμή που το Δημόσιο αναγνωρίζει και προσλαμβάνει αποφοίτους ΠΣΕ ως Γεωπόνους ΤΕ και η ισότιμη συμμετοχή τους προβλέπεται σε κάθε προκήρυξη του ΑΣΕΠ το ΥΠΑΑΤ αρνείται πεισματικά να τροποποιήσει Υπουργικές Αποφάσεις και να συμπεριλάβει τους απόφοιτους Π.Σ.Ε. στους επιστήμονες που μπορούν να πάρουν άδεια εμπορίας Λιπασμάτων, Πολ/κου Υλικού, Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και άδεια Καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους.
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με έγγραφό του Ειδικού Γραμματέα προς τους αποφοίτους Π.Σ.Ε. αναγνωρίζει τους τίτλους των ΠΣΕ ως ισότιμους και αντίστοιχούς με αυτούς των συμβατικών τμημάτων των Τ.Ε.Ι..
Το ΥΠΑΑΤ στις Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν τις προϋποθέσεις άσκησης εμπορίας Λιπασμάτων, Πολ/κου Υλικού, Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και άδειας Καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους αφού περιγράφει τις ειδικότητες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ των οποίων οι απόφοιτοι μπορούν να δραστηριοποιούνται ως υπεύθυνοι επιστήμονες περιλαμβάνει τελειώνοντας, ισότιμους τίτλους άλλων χωρών (..….ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αντιστοίχων ειδικοτήτων σχολών άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή χωρών εκτός Ε.Ε.) αλλά την ίδια στιγμή αρνείται να συμπεριλάβει ισότιμα πτυχία της ημεδαπής σε μια πρωτοφανή επίδειξη αλαζονείας.  
Στους λόγους για τους οποίους το ΥΠ.Α.Α.Τ. αποκλείει τους αποφοίτους Π.Σ.Ε. από τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες είναι και ότι παραβιάζεται η αρχή της ισότητας απέναντι στους άλλους πτυχιούχους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ επειδή δεν έχουν εισαχθεί στο ΤΕΙ με το σύστημα των πανελλαδικών  εξετάσεων αλλά με διαφορετικά κριτήρια.  Την αιτιολογική αυτή σκέψη όμως δεν την χρησιμοποιεί και δεν την εφαρμόζουν οι αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠ.Α.Α.Τ. στα μέλη του ΓΕΩΤΕΕ που έχουν περάσει χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις σε Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας, Ρουμανίας, και αλλού ή έχουν αποκτήσει προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς τίτλους του Ανοικτού Πανεπιστημίου και τους αναγνωρίζει πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα εκδίδοντας τους παρόμοιες άδειες χωρίς να βάζει περιορισμούς όπως στην περίπτωση των αποφοίτων Π.Σ.Ε.
Παρόλα αυτά το ΥΠΑΑΤ με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του, εδώ και χρόνια απαξιώνει με αστήριχτα επιχειρήματα το επιστημονικό προσωπικό των ΠΣΕ, δημιουργώντας ανεπίτρεπτο περιορισμό στην άσκηση του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος εις βάρος της Αγροτικής Ανάπτυξης.

-1-
-2-    Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάστε κύριοι Υπουργοί :

1. Είναι ισότιμοι οι τίτλοι σπουδών των ΠΣΕ με αυτούς των συμβατικών τμημάτων ΤΕΙ; Και αν
    ναι σε τι εξυπηρετούν οι επιλεκτικοί περιορισμοί στους αποφοίτους ΠΣΕ;

2. Πως είναι δυνατόν να προσλαμβάνει το ΥΠΑΑΤ Γεωπόνους Τ.Ε. απόφοιτους ΠΣΕ και να τους
    αξιοποιεί ως επιστήμονες Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Κεντρική και στις αποκεντρωμένες
    Υπηρεσίες αλλά να μην τους αναγνωρίζει την δυνατότητα να ασκούν τα ίδια καθήκοντα ως
    υπεύθυνοι επιστήμονες στον ιδιωτικό τομέα;

3. Ισχύει η άποψη ότι η πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση βάση μη ακαδημαϊκών κριτηρίων
   (πανελλαδικών εισαγωγικών εξετάσεων) όπως γίνεται για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
    και τα Π.Σ.Ε. συνιστά παράβαση της αρχής της ισότητας; Και αν ναι γιατί δεν εφαρμόζεται σε
    όλους αλλά μόνο στους αποφοίτους Π.Σ.Ε.;

4. Είναι αλήθεια οι ισχυρισμοί των εκπροσώπων των Γεωπόνων Τ.Ε. (ΠΕΠΤΕΓ) ότι η πολιτική
    ηγεσία του ΥΠΑΑΤ  αρνείται να συνομιλήσει μαζί τους; Και αν ναι γιατί;
Αθήνα  25/7/2013                                        
Αρ.πρωτ. 157
ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
   
     ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ

                  

                  ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου